• Return Policy

 1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu co do ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający ma obowiązek pisemnie poinformować Core w możliwie najszybszym terminie.
 2. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Zamawiającego do reklamowania całej dostawy.
 3. W przypadku stwierdzenia, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu podpisanego przez przewoźnika. Brak takiego protokołu pozbawia Zamawiającego prawa do składania reklamacji.
 4. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru Core celem potwierdzenia wady.
 5. Reklamacje przyjmowane są w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru (decyduje data wpływu reklamacji do Core) przez Zamawiającego i rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji. Podstawą złożenia reklamacji jest przysłanie wypełnionego formularza zwrotu/reklamacji.
 6. Towary oznakowane przez Zamawiającego nie podlegają reklamacji w zakresie wad widocznych.
 7. Reklamacje nie są uwzględniane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez Zamawiającego.
 8. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenoszona jest na Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przed przekazaniem go osobie trzeciej. To samo dotyczy towaru przekazanego do znakowania przez osoby trzecie.
 9. Core ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 10. Core może naprawić, bądź przyjąć jako zwrot, ewentualnie wymienić reklamowany towar, chyba że strony ustalą odpowiednie obniżenie ceny - w terminie 7 do 30 dni od dnia stwierdzenia przez Core zasadności reklamacji i po zbadaniu istnienia zgłoszonych wad w siedzibie Core. Sposób załatwienia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa Core.
 11. Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji jeżeli:
  1. nie zgłoszono reklamacji co do wad jawnych w terminie 7 dni od dnia dostawy lub odbioru osobistego,
  2. nie wykaże, że uszkodzenia nie wynikają z błędów rozładunku, składowania.
 1. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz Core za złożone zamówienie.
 2. Odpowiedzialność Core z tytułu wad towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania Core. Odpowiedzialnością Core nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność Core zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Zamawiającego ceny netto reklamowanego towaru i/lub usługi. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego ulegają wyłączeniu.
 3. Jakiekolwiek roszczenia Zamawiającego wobec Core z tytułu rękojmi są wyłączone.
 4. Core nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez Zamawiającego celu, jeżeli Zamawiający nie sprecyzował na piśmie wszelkich warunków dotyczących towaru.
 5. Reklamowane towary będą przyjmowane wyłącznie po uzgodnieniu tego faktu z handlowcem Core, przez co należy rozumieć jednoznacznie wyrażone stanowisko handlowca Core wyrażające zgodę na zwrot w formie pisemnej. W przypadku reklamacji towaru bez wskazanego powyżej uzgodnienia z handlowcem, Core zastrzega sobie prawo odesłania towaru na koszt Zamawiającego